Rapport: Aktiviteter i Indien i Februar 2016 i samarbejde mellem AWE Danmark og Mitraniketan/ AWE South India Chapter

Optakt

Baggrunden for besøget var at følge op på en række initiativer, der blev igangsat i et samarbejde mellem Mitraniketan, AWE International og AWE Danmark i 2012 og 2013. Disse initiativer har haft Life Enlightenment, Teacher Enhancement og etablering af et AWE South India Chapter som omdrejningspunkt.

Det sidste års tid inden besøget, har vi samarbejdet med Reghu og Sabith om udvikling af et CISU-projekt med fokus på Civilsamfunds-undervisning under overskriften Sustainable Education. Desværre fik vi lige inden afrejsen afslag fra CISU om midler til fælles færdiggørelse af projektet. Besøget er derfor gennemført for private midler.

Siden sidste besøg er der etableret et AWE South India Chapter ved et stiftende møde den 4. November 2015, hvor AWE’s præsident Noel Bonam deltog.

Mitraniketan har pt. et CISU-projekt kørende om Øko-teknologi i samarbejde med Mitraniketans Venner.

awe inaguration 3

Foto fra det stiftende møde den 4. november. Noel Bonam tænder olielampen. Reghu ses i baggrunden længst til højre.

Seminar om Development Education

Den 8. Februar var mindedag for Mitraniketans stifter Sri K. Viswanethan på hans 88 års fødselsdag. Han døde i 2014.
Dagen blev mindet ved afholdelse af et seminar om Development Education. Der var små 100 deltagere i arrangementet.

Programmet for dagen kan ses her

IMG_1394a

Avisartikel fra konferencen om development Education

Rikke Schultz bidrog med et oplæg om Enlightenment – a tool to sustainable education. En artikel på engelsk med udgangspunkt i emnet er undervejs og forventes publiceret i både Nord- og Sydindien senere på året. Kirsten Bruun præsenterede en video om ”Menneskerettigheder i Saudi Arabien, der var lavet af en gruppe elever på Flakkebjerg Efterskole. Videoen gav anledning til en del debat på grund af sit indhold.

Besøg på to non-profit privat skoler

IMG_1398  IMG_1404Velkomst med indmarch og taler – også eleverne præsenterede skolen for os

Selv om Kerala har et velfungerende offentligt skolesystem er der tradition for, at middelklassens børn sendes i private English Medium Schools. Skolerne er under pres bl.a. af et faldende børnetal. Det er især den lavere middelklasses forældre, der sender deres børn på de mindre og billige privatskoler i landdistrikterne. På den ene skole have vi et møde sammen med lærerne og en gruppe på 10-15 forældre.

IMG_1426

Møde med forældre og lærere på skolen

Det forældrene især var glade for på privatskolen, var at skolen var sikker (safe), der var god transport til skolen med skolebus, gode faciliteter for børnene, god disciplin, der er megen opmærksomhed omkring de enkelte børn og at de bliver holdt til skolearbejdet, skolen er åben for traditioner og der er et godt skole/ forældresamarbejde. Der blev afholdt 6 møder om året med forældrene.

Weekenden før havde der været et markeds-arrangement på den ene skole, hvor forældrene havde haft mulighed for at sælge diverse produkter fra små boder.

Som inspiration havde vi lavet en lille præsentation om Friskolen i Jordløse som både blev vist for eleverne på 7. Klassetrin og ved mødet med lærere og forældre. Det affødte mange spørgsmål om Danmark og vores måde at drive skole på. Efterfølgende fremhævede eleverne, at de gerne ville have mere udeskole, skolehaver og at forældrene kom mere på skolen. Forældrene ønskede flere timer i art, gerne med inddragelse af forældre som undervisere. Det blev nævnt, at der er politiske grænser for, hvor meget skolen kan involvere sig i lokalsamfundet.

Læs mere: Besøg på to Non-profit private engelsk-medium skoler i Vellanad.

Mens Kirsten Bruun var i Kerala fik vi sammen med Reghu udviklet et forslag til en model for indhold i World Education

Dias1

Besøg på to Teacher Training College i Trivandrum

Vi fortalte med udgangspunkt i Friskolen i Jordløse om Danmark og om de små skolers kamp for overlevelse i Danmark, om forældreengagement, skolen rolle som kulturcenter i lokalsamfundet, den selvforsynende landsby og om ”udepædagogik” som supplement til den faglige undervisning.

De spørgsmål vi fik handlede meget om motivation, disciplin og om faglighed, pensum og tidspres.

Workshop for 24 lærere om SDG-2030

På baggrund af vores skolebesøg og samtaler med Reghu, Sabith og Sethu (Viswanathans enke), der er direktør for og leder af børne-kostskolen i Mitraniketan udarbejdede vi et program for en Teacher Enhancement Workshop, der blev afviklet den 25.02 på MPC (Mitraniketan peoples college).

IMG_1826a

Deltagerne i Teacher Enhancement Workshop. I foreste rækker sidder fra nr. 2 fra venstre planlægningsteamet: Suma, Rikke, Palle og Rajalaksmi. Reghu Rama Das står bagest i billedet længst til højre.

Vi brugte tre dage til at forberede workshoppen sammen med 2-3 lærere på Mitraniketan og Sabith. Formålet med forberedelsesarbejdet var at introducere med-lærerene til Spencer Kegans cooperative læringsstrukturer (CL) og ved hjælp af disse strukturer at udarbejde en række øvelser, der kunne give lærerne indsigt i FN’s Sustainable Development Goals (SDG), der blev vedtaget i forbindelse med FN’s generalforsamling i 2015.

IMG_1779a IMG_1798a

I workshoppen deltag alle lærere på Mitraketan og 6 -8 lærere fra de skoler, vi havde besøgt tidligere på måneden.

Møde arrangeret af AWE South India Chapter

Afholdt på Mitraniketan City Center med 19 deltagere

Dagsorden

 1. Deliberation on the role of AWE Chapters in promoting World Education
 2. Project concept development for the South Indian Chapter to be implemented in collaboration with the Danish Chapter
 3. Planning the International Workshop proposed to be held during October 2016.
 4. International Committee meeting of the AWE to be held in India during October 2016 (this is conducted once in 3 years, having members from Russia, Brazil, USA etc)

Følgende nøglespørgsmål blev præsenteret

Spørgsmål

Hovedtræk af diskussionen:

Der blev identificeret tre nøgleproblemstillinger:

 • Kvaliteten af undervisningen og elevernes læring i grundskolerne
 • Kvindernes generelt lave uddannelsesniveau og manglende muligheder for at blive en del af samfundsudviklingen
 • Miljømæssige problemer – især vedrørende håndtering af plastikaffald

Der blev identificeret følgende målgrupper:

 • Mødre til skolesøgende børn
 • Oplysningskampanger og træningsprogrammer rettet mod lærere
 • Særlige initiativer rettet mod børnehaveklasse lærere
 • Særlige initiativer rettet mod unge på kant med loven

Følgende fokusområder blev diskuteret:

 • Projekter rettet mod mødre med focus på, hvordan de kan støtte op om deres børns skolegang.
 • Projekter rettet mod mødre med fokus på medborgerskab og demokratiske rettigheder
 • Oplysningskampanger og træningsprogrammer rettet mod lærere medinddragende undervisning (Teacher Enhancement Programs).
 • Oplysningskampanger og træningsprogrammer rettet mod lærere og elever om World Education, Global citizenship, affaldshåndtering og Sustainable Living
 • Oplysningskampanger og træningsprogrammer for børnehaveklasse lærere om sproglig stimulering og legende/ fysiske aktiviteter med småbørn.
IMG_1837

Mødedeltagere AWE South India Chapter Foreste række nederst fra højre: Palle Møldrup, Rikke Schultz, Dr. Reghu, Reghu Rama Das

Fokus i fremtidige projekter med udgangspunkt i Mitraniketan

En idé, der rodfæstede sig under vores besøg var tanken om, at Mitraniketan i fremtiden kan blive en facilitator af lejrskoler for elever fra både private og offentlige skoler. Lejrskolens indhold skulle – med udgangspunkt i faget Ghandianism – et tema i det nuværende Social Science curriculum 10-12 skoleår – være træning af elever i traditionelle håndværksfærdigheder, selvforsyning, ressource menagement, affaldshåndtering og bæredygtighed. Alt sammen discipliner, der allerede i dag er en del af undervisningen på MPC, og hvor Mitraniketan allerede råder over de nødvendige faciliteter.

Samtidig med at eleverne er på lejrskole skal der tilbydes kurser for lærerne i World Education og Global Citizenship – samtidig med at lærerne introduceres i brug a cooperative læreprocesser.

Dette vil forudsætte en kapacitetsopbygning af lærerstaben på Mitraniketan at gennemføre disse aktiviteter.

Det samlede hovedindtryk af besøget

Skolesystemet i Kerala

Generelt er det vores indtryk at Kerala har et velfungerede skolesystem, hvor alle børn har adgang til gratis skolegang på lokalsprog, Mange forældre værdsætter af forskellige – måske overvejende traditionsbårne – grunde private skoler, der tilbyder undervisning på engelsk.

Kvaliteten af undervisningen på engelsk er desværre ikke så høj, så en problemstilling, der knytter sig til disse skoler er, at børnene hverken får lært ordentlig engelsk eller modersmål (Malayalam). En anden problemstilling er, at skolerne i landdistrikterne –især de skoler mindrebemidlede forældre har råd til at sætte deres børn i – er økonomisk pressede og lærerne derfor dårligt lønnede. Et forhold der forstærkes af faldende børnetal og øget konkurrence fra de gratis offentlige skoler, hvor lærerne er velorganiserede og vellønnede.

Undervisningen på skolerne i Kerala er curriculum-styret. Engelske Medium skoler kan følge et af to forskellige curricula, et elite-skole program eller et normal-skoleprogram. Nogle større privatskoler tilbyder begge linjer. De offentlige skoler følger et curriculum, der svare til det de private skoler tilbyder – men som udgangspunkt med Malayalam som undervisningssprog op til 10. Kl. Efter 10 klasse er alt undervisning på Engelsk – undtagen undervisning i Malayalam. Som noget nyt har staten inden for de sidste par år åbnet et Mayalam-sproget universitet. Sprog er et stort emne i skole Politiken i Kerala.

Den curriculum-styrede undervisning betyder, at lærerne oplever, at de har meget svært ved at ændre på undervisningsformen, så undervisningen bliver mere elev inddragende. Denne problemstilling fylder meget på Det pædagogiske Universitet og på læreruddannelsen, hvor man teoretisk er meget optaget af konstruktivistiske læringsteorier, men hvor man mangler erfaringer med, hvordan disse teorier kan omsættes til praksis. Den undervisning vi så var meget traditionel og meget lærebogsstyret også i de yngste børnehaveklasser, hvor børnene er 3-4 år.

På vores tur rundt i Indien mødte vi mange skoleklasse på ekskursion/ lejrskole. Generelt var skolerne præget af en god og venlig tone mellem lærer og elever.

Mitraniketan

Set i et AWE/ RCE perspektiv er Mitraniketan en stærk HUB i Sydindien.

Stedet råder over 60 acre land, mange bygninger med god plads til kursusaktiviteter og overnattende gæster. Området er indrettet som eco-campus med demonstrationsanlæg vedr. Vand, energi, biogas og kompost, selvforsyningslandbrug, demonstrationslandbrug inden for planteavl, gummiproduktion og dyrehold. Der er produktionsenheder til fødevareproduktion, og workshop faciliteter inden for keramik, vævning, el og maskin- og smedearbejde.

Der er en børne-kostskole med 200 børn – overvejende fra et stammeområde i regnskoven ca. 600 km væk, der er en højskole for elever, der er gået ud af 12. Klasse og der er træningskurser (LLL) af forskellig art – typisk for erhverv, der er knyttet til livet på landet.

Endvidere støttet Mitraniketan 26 kvindegrupper i lokalområdet gennem mikro-finans programmer. På området ligger også en kondomfabrik.

En lang række kurser udbydes i samarbejder med universiteter eller lokalregeringen.

AWE South India Chapter

AWE South India chapter virker som et godt netværk af mennesker, hvis værdier er i tråd med AWE’s og hvis medlemmer er i god kontakt med det uddannelsespolitiske toneangivende lag i Kerala. Chapteret var medarrangører af en konference i Kochi – Keralas største by – den 2. – 4. Marts om Global Citizenship, hvor Noel Bonam var inviteret som hovedtaler.

Chapteret er i en opstartsfase og som det fremgår af referatet fra mødet, er der på nuværende tidspunkt mange idéer, der kan tage mange forskellige retninger.

 

Materialer fra besøget findes her